Prijedlog odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju

Rezultat: 
Usvojen

PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU;

Ovaj prijedlog odluke poslanici su dobili u dopunskom materijalu, a radi se o ličnom zahtjevu člana Nadzornog odbora KAP-a.

Bez rasprave, Skupština je većinom glasova (22 za,7 suzdržanih i 1 protiv) donijela ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

Vertical Tabs