Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda za 2013. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda za 2013. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo

Rezultat: 
Usvojen

SKUPŠTINA JE VEĆINOM GLASOVA (18 ZA, 6 UZDRŽANIH I 3 PROTIV) DONIJELA ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM PRIHODA I RASHODA ZA 2013. GODINU KANTONALNOG STAMBENOG FONDA SARAJEVO.