Prijedlog Amandmana XLIII do XLIX na Ustav Kantona Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Amandmana XLIII do XLIX na Ustav Kantona Sarajevo

Rezultat: 
Usvojen

AMANDMAN XLIII

 

U članu 13. tačka f) iza riječi «državljanstvu« dodaju se riječi: « i putnim ispravama državljana Bosne i Hercegovine sa teritorije Federacije i o boravku i kretanju stranaca«, a tačka g) briše se.

GLASANJU SU PRISTUPILA 34  POSLANIKA I Skupština JE jednoglasno (34 ZA) PRIHVATILA XLIII AMANDMAN.

AMANDMAN XLIV

U članu 17. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. , koji glasi:

«Pripadnicima nacionalnih manjina u Kantonu garantuje se jedno poslaničko mjesto u Skupštini, koje se popunjava u skladu sa izbornim propisima. «

U dosadašnjem stavu 2., koji postaje stav 3., riječ «federalnim« briše se.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Dodaje se novi stav 6. koji glasi:

«Klub Ostalih formira se uz uslov da postoji najmanje jedan poslanik koji se izjašnjava kao Ostali odnosno kao pripadnik nacionalne manjine. «

GLASANJU SU PRISTUPILA 34 POSLANIKA I Skupština JE JEDNOGLASNO PRIHVATILA XLIV AMANDMAN.

AMANDMAN XLV

 

U članu 18a. dodaje se novi stav 1., koji glasi:

«Skupština ima predsjedavajućeg i tri zamjenika predsjedavajućeg, koji se biraju iz reda konstitutivnih naroda i  Ostalih. «

Dosadašnj st. 1. do 4.  postaju st. 2. do 5.

U novom stavu 2. riječi: «konstitutivnih naroda  predlaže« zamjenjuju se riječima: «konstitutivnih naroda i Ostalih predlažu po«.

U novom stavu 4. iza riječi: «konstitutivni narod« dodaju se riječi : «i Ostali«

U novom stavu 5. riječ «Tri« zamjenjuje riječju «Četiri«.

IZJAŠNJAVANJU SU PRISTUPILA 34 POSLANIKA I Skupština jednoglasno PRIHVATILA  AMANDMAN XLV.

Amandman XLVI

U članu 19. stav 3. briše se.

IZJAŠNJAVANJU SU PRISTUPILA 33 POSLANIKA I Skupština JE JEDNOGLASNO (33 za) PRIHVATILA ovaj AMANDMAN.

Amandman  XLVII

U članu 21a. stav 1. riječi: »stav 4.» zamjenjuju se riječima: «st. 4. i 6.»

U st. 2. i 4. iza riječi: « konstitutivnih naroda« dodaju se riječi: «i kluba Ostalih «.

Skupština JE jednoglasno PRIHVATILA  I OVAJ AMANDMAN XLVII, SA 34 GLASA ZA.

AMANDMAN XLVIII

U članu 21b. stav 1., u prvom i zadnjem redu, kao i u stavu 2.  iza riječi:  «konstitutivnih naroda« dodaju se riječi: «i kluba Ostalih «.

SA 34 GLASA ZA, Skupština JE jednoglasno, PRIHVATILA  AMANDMAN XLVIII.

AMANDMAN XLIX

Iza člana 30. dodaje se  član 30b., koji glasi:

«Raspodjela  funkcija

Član 30b.

Predsjedavajući Skupštine  i premijer Kantona ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda odnosno iz reda Ostalih «.

Skupština JE jednoglasno (34 ZA) PRIHVATILA I  AMANDMAN XLIX.