Saopštenje za javnost Kantonalnog centra za socijalni rad

Radi tačne informiranosti javnosti, a rukovođeni natpisima i prilozima nekih dnevnih listova i TV kuća koje u svojim tekstovima/prilozima navode, pozivajući se na izjave susjeda, da je JU Kantonalni centar za socijalni rad - Služba socijalne zaštite Općine Hadžići bila upoznata sa prisustvom nasilja u porodici L.E. u kojoj je 25.02.2014.godine tragično stradao malodobni dječak Č. S., dajemo sljedeće saopštenje za javnost:
U JU Kantonalni centar za socijalni rad nikada nije prijavljeno niti evidentirano nasilje u porodici L.E.
Činjenica je da se porodica L.E. obraćala Centru u nekoliko navrata, i to:
- otac L.E. sa zahtjevom za jednokratnu novčanu pomoć 24.08.2012.godine i
- brat L.K. 20.12.2012.godine takođe sa zahtjevom za jednokratnu novčanu pomoć. Zahtjevima je u oba slučaja udovoljeno.
I u jednom i u drugom slučaju na kućnoj listi koja je sastavni dio dokumentacije za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć kao članovi domaćinstva nisu navedena majka Č.E. i malodobna djeca.
Dana 04.09.2013.godine L.E. se obraćala Službi socijalne zaštite za izdavanje uvjerenja, a radi ostvarivanja prava na dječiji dodatak.
Dana 24.08.2013.godine otac malodobne djece Č.S. obratio se Službi zahtjevom za ostvarivanje kontakta sa djecom. Po zahtjevu, a nakon ostvarenih kontakata sa L.E. majkom malodobne djece i Č.S. ocem malodobne djece, 21.01.2014. godine otac je pismeno obavješten o radnjama koje je nužno provesti u cilju regulisanja pitanja povjere malodobne djece i održavanja ličnih odnosa između djece i roditelja sa kojima ne žive. U obavještenju je jasno navedeno da obzirom da su djeca rođena u vanbračnoj zajednici odluku o tome s kim će djeca da žive donosi Sud.
Dakle, iz službene evidencije jasno je da nasilje nikad nije prijavljeno Službi, niti je iz kontakta sa članovima porodice u postupcima koji su vođeni bilo naznaka o prisustvu nasilja u porodici.
V.D.DIREKTORICA
Aida Sokolović dipl.s.c.r.