Nije usvojen

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” – Sarajevo za period 01.01. – 31.12.2011. godine, sa Izvještajem o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještajem o radu direktora u 2011. godini, te Izvještajem o