Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
03.2012
Nosilac posla: 
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2012
Komentar na rok: 
maj - prijedlog
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
15. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
Komentar: 
Zakon je usvojen na 15 sjednici po skračenom postupku