Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo

Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
05.2011
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Godina: 
2011
Komentar na rok: 
juni (prijedlog)
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
9. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo