Program rada sa finansijskim planom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2013. godinu

Program rada sa finansijskim planom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2013. godinu
Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST SAMOSTALNIH KANTONALNIH UPRAVAKANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Nosilac posla: 
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2013
Komentar na rok: 
10 dana od dana donošenja programa rada Vlade za 2013. godinu
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu