Prijedlog odluke

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2024. godinu sa Odlukom o izvršenju Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo z

Prijedlog Odluke Skupštine Kantona Sarajevo, o davanju saglasnosti na provođenje statusne promjene u okviru Univerziteta u Sarajevu u skladu sa Elaboratom o opravdanosti odvajanja Univerziteta u Sarajevu – Stomatološkog fakulteta sa stomatološkim klin

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2023. godinu sa prijedlogomOdluke o izvršenju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove „Služb

Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost na nacrt Ugovora o prenosu prava vlasništva uz protučinidbu između Kantona Sarajevo i Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo koji će biti zaključen pred notarom između