Program rada JU Pozorište mladih Sarajevo, sa planom finansijskog poslovanja za 2019. godinu

Program rada JU Pozorište mladih Sarajevo, sa planom finansijskog poslovanja za 2019. godinu
Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST KULTURE I SPORTA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
04.2019
Nosilac posla: 
JU Pozorište mladih Sarajevo
Ministarstvo kulture i sporta
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu