Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu hitni postupak

Puni naziv tačke: 

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu hitni postupak

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Amandman: 
Tekst amandmana: 
AMANDMAN U članu 8. iza riječi: "iz člana 17. stav" broj "(1)" mijenja se i glasi: "(4)", a iza riječi: " i protiv njih se" riječ "ne" se briše, tako da član 8. treba da glasi: "U članu 29. stav (2) mijenja se i glasi: (2) Osim odluke o izboru privatnog partnera iz člana 17. stav (4) i odluke o izboru konsultanta iz člana 17. stav (6) ovog zakona, odluke, rješenja i drugi upravni akti Komisije, Vlade, nadležnog izvršnog tijela lokalne samouprave i drugih tijela iz stava (1) ovog člana su konačni i protiv njih se može pokrenuti upravni spor." Obrazloženje: Predloženim amandmanom se ispravlja greška u naprijed navedenom članu Prijedloga zakona, odnosno ustanovljava se pravo na djelotvoran pravni lijek.
Za: 
23
Protiv: 
3
Suzdržan: 
2