Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za prenos prava raspolaganja nad zemljištem