Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Kamerni teatar ' 55 Sarajevo za 2019. godinu