Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2019. godinu