Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Neira Dizdarević
Inicijativa

“Na zahtjev etažnih vlasnika molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da izvrše nadzor nad radom upravnika na adresi Ejuba Sarajkića 6. Naime prema tvrdnjama etažnih vlasnika na ovoj adresi već duže vrijeme ne radi lift, a situaciju dodatno usložnjava potreba bolesnih ljudi u toku pandemije za korištenjem lifta.
Molim Ministarstvo i KUIP da izvrši nadzor nad sljedećim:
1. Utvrditi razlog isključenja lifta, te da li potreba bolesnih etažnih vlasnika za liftom njegovu opravku čini hitnom ili nužnom opravkom, kao i da li je kvar na liftu posljedica neredovnog servisa lifta od strane OKI Upravitelj d.o.o.
2. Da li je isključenje lifta OKI Upravitelj učinio vlastitom odlukom ili je to učinjeno nakon redovnog tehničkog pregleda lifta?
3. Da li upravnik OKI Upravitelj vršio shodno shodno članu 29. stav (2) tačke k) i m) redovni mjesečni servis, te da li je izvršio godišnji tehnički pregled lifta sa izdavanjem upotrebne dozvole u skladu sa važećim propisima o liftovima u 2019 i 2020. godini?
4. Da li je upravnik shodno članu 29. stav (2) tačke n) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS, 19/17) vršio popravku i redovni servis protivpožarne instalacije i protivpožarnih aparata u zgradi 2019 i 2020. godini uključujući i pregled hidrantske mreže?
5. Da li je upravnik shodno članu 29. stav (2) tačke ee) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS, 19/17) vršio pregled, ispitivanje i popravku gromobranske instalacije u 2019 i 2020. godini?
6. Da li je upravnik shodno članu 41. stav (1) tačka k) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS, 19/17) u godišnjem planu održavanja i poboljšanja zajedničkih dijelova zgrade za 2019 i 2020. godinu predvidio sredstva za redovni servis lifta i njegov redovni godišnji tehnički pregled, te sredstva za popravku i redovni servis protivpožarne instalacije i protivpožarnih aparata, te pregled, ispitivanje i popravku gromobranske instalacije u 2020. godini?
Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi za pomenutu adresu dostavi:
1. Kopiju važećeg ugovora između etažnih vlasnika i upravnika na pomenutim adresama iz arhive ministarstva koje je upravnik shodno članu 25. stav (3) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS, 19/17) dužan dostaviti Ministarstvu u roku od 30 dana od dana zaključivanja, kao i kopiju zapisnika kojom su etažni vlasnici dali saglasnost na tekst pomenutog ugovora
2. Kopiju godišnjih izvještaja za pomenutu adrese sa informacijama shodno članu 46. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS, 19/17) za 2019 i 2020. godinu”

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 31 Avgust, 2020
Pošalji mail: 
Da