" Molim Agenciju da mi: a) odgovori na osnovu čega utvrđuje nacionalnu pripadnost eksperata koji se nalaze na listi eksperata za izbor rukovodećih i ostalih državnih službenika za Kanton Sarajevo i b) da mi dostavi " urnek obrasca" (prazan prijavni obra

Hamed Aljović
Pitanje

" Molim Agenciju da mi:
a) odgovori na osnovu čega utvrđuje nacionalnu pripadnost eksperata koji se nalaze na listi eksperata za izbor rukovodećih i ostalih državnih službenika za Kanton Sarajevo i
b) da mi dostavi " urnek obrasca" (prazan prijavni obrazac) koji su popunjavali kandidati prilikom apliciranja na javni konkurs (poziv) za imenovanje (izbor) na listu eksperata Agencije za izbor rukovodećih i ostalih državnih službenika za nivo Kantona Sarajevo (javni konkurs/poziv iz 2014. godine i ponovni javni konkurs/poziv iz 2015. godine)" .

Pošalji mail: 
Ne