Zastupnička pitanja

Izudin Bajrović

Izudin Bajrović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Izudin Bajrović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu kako slijedi:

Pokrećem inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture i Ministarstvu zdravstva da se izvrši čišćenje objekta i prostora oko objekta napuštenog i devastiranog doma penzionera u Nedžarićima, kao i deratizacija istog.
Obrazloženje : Osim što pomenuti objekat predstavlja ruglo za cijeli grad, zbog višedecenijskog nerješavanja sporova vezanih za imovinsko-pravne odnose, objekat doma penzionera je postao objektivna opasnost za okolno stanovništvo, budući da se tamo nastanjio ogroman broj glodara i gmizavaca, koji ugrožavaju zdravlje stanovništva.


Izudin Bajrović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik/poslanik Izudin Bajrović, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku/poslaničku inicijativu "za izmjenu Odluke o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice."

"Pokrećem inicijativu za izmjenu Odluke o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice. Skupština Kantona Sarajevo 04.12.1997 donijela Odluku o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice, Sl. Novine Kanton Sarajevo 22/97. dakle prije skoro 18 godina. Nakon toga je donesen Zakon o vodama, SL. Novine FBIH 70/06, te na osnovu njega kao podzakonski akt Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnadbijevanje stanovništva SL. Novine FBIH 88/12. član 15 stav 1 pomenutog Pravilnika traži da se sve odluke o zaštiti izvorišta donesene prije njegovog stupanja na snagu usklade sa njim u roku od pet godina od dana stupanja na snagu Pravilnika. Prema tome Skupština ovo mora uraditi u ovom sazivu a obaveza dobiva na hitnosti jer se građani Faletića, Donjeg Bisoka te Baruthane susreću sa problemima prilikom dobijanja urbanističke saglasnosti."


Izudin Bajrović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik/poslanik Izudin Bajrović, na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.03.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade: "da ministar obrazovanja napravi jedan sveobuhvatan i objektivan uvid u stanje obrazovnih ustanova na području Kantona Sarajevo, na svim nivoima, te da isti u vidu izvještaja dostavi Skupštini na uvid, kako bismo imali uvid u stepen devastiranosti našeg obrazovnog sistema."

Ostatak inicijative možete naći u prilogu.

Odgovor:

ODGOVOR

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u okviru svoje nadležnosti u oblasti obrazovanja obuhvata predškolsko, osnovno, srednje, visoko obrazovanje i nauku na području Kantona Sarajevo, tako da je stanje u navedenim oblastima sljedeće:

Oblast predškolskog odgoja i obrazovanja

U Registru predškolskih ustanova koji se vodi u Ministasrtvu je registrirano ukupno 19 ustanova, od toga je jedna javna ustanova – „Djeca Sarajeva“ i još 18 privatnih ustanova.
Odgojno-obrazovni rad se regulira u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i...