Koordinacijski sastanak antikorupcionih timova: Jačanje saradnje kantonalnih i općinskih vlasti, te unapređenje praksi u borbi protiv korupcije

Na poziv Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, predsjednik Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije Erduan Kafedžić prisustvuje koordinacijskom sastanku članova Antikorupcionog tima Vlade Unsko-sanskog kantona i predstavnika antikorupcionih timova općina Bihać, Cazin i Bosanska Krupa, te udruženja civilnog društva.
Cilj ovog sastanka je jačanje koordinacije između kantonalnog i lokalnog nivoa vlasti, kao i unapređenje postojećih praksi u borbi protiv korupcije u Unsko-sanskom kantonu.
Ovom prilikom, predsjednik Kafedžić govorio je o dosadašnjem radu Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije koji je ostvario zapažene rezultate. Kako je istakao, proveden je niz konkretnih aktivnosti na polju preventivnog djelovanja i sprečavanja pojavnih oblika korupcije, ali i otkrivanja i prijavljivanja koruptivnih djela u Kantonu Sarajevo, a koje su prepoznate i konstatovane i u Izvještaju Tima Evropske unije i Izvještaju Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) te preporučene kao model kojeg trebaju usvojiti i primjeniti drugi kantoni u Federaciji BiH.