Skupštinske komisije

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

Nadležnosti komisije:
  • razmatra predstavke i žalbe građana i građanskih udruženja, institucija i organizacija a koje se odnose na povrede ljudskih prava i građanskih sloboda od strane institucija i organizacija u nadležnosti Kantona i o tome izvještava Skupštinu i podnosioca, osim slučajeva o kojima se vodi sudski postupak;
  • razmatra predstavke i žalbe koje se odnose na prava i dužnosti koje obavlja Kanton i njegovi organi, o tome obavještava podnosioca i Skupštinu sa prijedlogom rješenja za podnesene slučajeve;
  • razmatra prijedloge građana, udruženja građana, institucija i organizacija o mjerama za unapređenje, zaštitu i promociju ljudskih prava i građanskih sloboda i o tome podnosi izvještaj podnosiocu i Skupštini sa prijedlogom akcija koje treba poduzeti;
  • daje Skupštini prijedloge akcija za otklanjanje utvrđenih uzroka kršenja prava i sloboda;
  • razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih akata Skupštine sa aspekta poštivanja osnovnih ljudskih prava i građanskih sloboda i o tome daje mišljenje;
  • sarađuje sa drugim srodnim komisijama i tijelima na državnom i federalnom nivou, te sa srodnim komisijama i tijelima ostalih kantona i međunarodnim organizacijama;
  • sarađuje i daje mišljenje i prijedloge drugim radnim tijelima Skupštine sa aspekta zaštite prava i sloboda o pitanjima iz nadležnosti tih tijela.
Predsjednik komisije:
Igor Stojanović
Članovi komisije:
Smiljana Viteškić, Arijana Memić, Jasmina Bišćević-Tokić
Vanjski članovi:

Sanin Čepalo, Anesa Džino, Velibor Kuvač