Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2016. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2016. godinu) sa prilozima