Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.07. do 31.12.2019. godine