Zaključci (I Hitna sjednica SKS) 09.06.2023.

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na Prvoj hitnoj sjednici, održanoj dana 09.06.2023. godine, donijela je slijedeće:
Z A K LJ U Č K E

1. Zadužuju se Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vršenje pojačanih preventivnih i represivnih mjera koje se ogledaju u sljedećem:

- Povećan broj policijskih službenika na terenu kroz angažman novoprimljenih 195 policijskih službenika,
- Povećan broj radara,
- Pojačan rad jedinice interventne policije i jedinice za bezbjednost saobraćaja na terenu,
- Pojačan rad vozilima „presretačima“,
- Povećan broj patrola u periodu od 19 sati do 07 sati na najfrekventnijim raskrsnicama u gradu,
- Nastavak primjene smjernica za poboljšanje sigurnosti u saobraćaju u Kantonu Sarajevo i implementaciji Akcionog plana za prevenciju krađe putničkih motornih vozila koji podrazumijeva i postavljanje video nadzora, te prevencija nastanka povreda u saobraćaju,
- Raspisivanje novog konkursa za prijem 250 policijskih službenika.

2. Zadužuje se Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo da Vladi Kantona Sarajevo dostavi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 30/17, 46/17 i 1/22), u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH i EU regulativom.

3. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da inicira hitne sastanke sa nadležnim organima na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije BiH na temu sigurnosti u saobraćaju i izmjena postojeće zakonske regulative.

4. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da, nakon okončanja zakonom predviđenih procedura, uspostavi sistem Adaptivnog upravljanja saobraćajem, koji podrazumijeva uspostavu video nadzora na saobraćajnicama u Kantonu Sarajevo.

5. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da hitno krene u realizaciju mjera iz Studije o identifikaciji opasnih mjesta i dionica na primarnoj mreži saobraćajnica u Kantonu Sarajevo, kao i da formira komisiju koja će preispitati opću vidljivost na značajnim saobraćajnicama sa ciljem unapređenja i poboljšanja sigurnosti učesnika u saobraćaju.

6. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo za donošenje Programa prevencije i suzbijanja zloupotrebe narkotika, sa posebnim fokusom na kontrolu učesnika u saobraćaju, te u okviru toga, što hitnija nabavka testova na prisustvo narkotika u krvi vozača.

7. Skupština Kantona Sarajevo poziva zakonodavnu i izvršnu vlast na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije BiH da, u što kraćem roku, pokrenu aktivnosti izmjena i dopuna sljedećih zakonskih propisa: Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, Zakona o prekršajima Federacije BiH, Krivičnog zakona Federacije BiH i poreznih propisa koji će omogućiti primjenu instituta prinudne naplate neplaćenih novčanih kazni i drugih relevantnih zakona i podzakonskih akata, a u smislu uvođenja rada za opće dobro na slobodi, kao instituta kažnjavanja i ponovne javne edukacije povratnika u kršenju zakonskih odredbi, u cilju unapređenja sigurnosti učesnika u saobraćaju i adekvatnog sankcionisanja.

8. Skupština Kantona Sarajevo traži od Vlade Federacije da pripremi i u Parlamentarnu proceduru uputi hitne izmjene i dopune Krivičnog zakona Federacije BiH na način da inkriminiše vožnju motornog vozila pod dejstvom alkohola i drugih opojnih supstanci, kao i vožnju motornog vozila bez položenog vozačkog ispita.

9. Zadužuju se Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo da odmah i bez odlaganja na adekvatan način, svjetlosnom signalizacijom, naglase sve pješačke prelaze na svim važnijim saobraćajnicama u Kantonu Sarajevo, a u skladu sa pozitivnim propisima.

10. Zadužuju se Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da iniciraju izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih propisa koji će omogućiti efikasnije trajno oduzimanje motornih vozila za povratnike u činjenju težih saobraćajnih prekršaja.

11. Zadužuju se Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo da pripreme Program subvencioniranja polaganja vozačkih ispita za mlade iz osjetljivih kategorija.

12. Zadužuju se Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo da formiraju Vijeće za sigurnost saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo, kako je definisano Zakonom o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo, te da Vlada Kantona Sarajevo u budžetu osigura znatna sredstva za rad ovog Vijeća i to za aktivnosti i projekte koje će realizovati.

13. Zadužuju se Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo da odmah i bez odlaganja izrade neophodne elaborate vertikalne i horizontalne signalizacije u blizini škola, sa akcentom na usporavanje saobraćaja i zaštite djece - pješaka, kako je i predviđeno Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, te da što prije krenu u realizaciju istih.

14. Zadužuju se Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo da odmah i bez odlaganja krenu sa izradom Strategije sigurnosti cestovnog saobraćaja u Kantonu Sarajevo.

15. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da prilikom priprema ovih propisa koji mogu imati uticaja na osobe s invaliditetom, iste uključi u pripremu tih propisa.

16. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da kontinuirano obavještava Skupštinu Kantona Sarajevo o realizaciji navedenih zaključaka.

17. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja.

Broj: 01-04-27085/23 PREDSJEDAVAJUĆI
09.06.2023.godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
S A R A J E V O
Elvedin Okerić

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo saobraćaja
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Parlament FBiH
Parlamentarna skupština BiH
Vlada FBIH
Vlada Kantona