Zaključci (I Hitna sjednica SKS) 08.06.2023.

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na Prvoj hitnoj sjednici, održanoj dana 09.06.2023. godine, donijela je slijedeće:

Z A K LJ U Č K E

1. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da svim samofinansirajućim studentima koji su položili sve ispite u prethodnoj akademskoj godini 2021/2022., sa prosjekom 8,0 i većim, izvrši plaćanje školarine u 2022/2023. godini.

2. U slučaju da su studenti ove kategorije već izvršili uplatu, obavezuje se Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo da im izvrši povrat uplaćenih sredstava.

3. Zadužuju se Rektor i Senat Univerziteta u Sarajevu da u roku od sedam dana dostave Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo tačan spisak studenata koji ispunjavaju gore navedene uslove sa pripadajućim rješenjima o povratu sredstava.

4. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja.

Broj: 01-04-27150/23 PREDSJEDAVAJUĆI
09.06.2023.godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
S A R A J E V O
Elvedin Okerić

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo finansija
Senat UNSA
Vlada Kantona