Inicijativa Muamer Bandić (03.10.2023)

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na Devetoj radnoj sjednici, održanoj dana 03.10.2023. godine, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K
Prihvata se Inicijativa zastupnika Bandić Muamera, da se u Kalendaru obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine na području Kantona Sarajevo uvrsti: obilazak mezarja Hakije Turajlića, potpredsjednika Vlade Republike Bosne i Hercegovine u haremu Alipašine džamije, radi odavanja počasti.

U prilogu: Inicijativa.

Broj:01-04-41045-2/23 PREDSJEDAVAJUĆI
03.10.2023.godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
S A R A J E V O
Elvedin Okerić

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Proslijeđeno: 
Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti
Vlada Kantona
Prilog: 
Zastupnik: 
Prilog: