Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo