Izvještaj o radu i poslovanju KJP za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo za 2010. godinu