Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo

Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo Nosilac posla: Ministarstvo pravde i uprave Predlagač: Vlada Kantona Rok: Nakon donošenja amandmana na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnose na Grad Sarajevo Sadržaj amandmana utvrdiće se zavisno od obima izmjena Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (teritorija Grada, nadležnosti Gradskog vijeća, način izbora gradonačelnika i vijećnika, broj vijećnika i dr.).
Vrsta: 
Nacrt amandmana
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
11.2006
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2006
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu