Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji bespravno izgrađenog stambenog objekta, štale, sušnice i plastenika sve izgrađeno na k.č 173, 174/1 i k.č 174/3, K.O. Kobilja glava, između Direkcije za puteve Kantona Sarajev

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji bespravno izgrađenog stambenog objekta, štale, sušnice i plastenika sve izgrađeno na k.č 173, 174/1 i k.č 174/3, K.O. Kobilja glava, između Direkcije za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Sivac Saliha sa druge strane u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21) radi rušenja u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, tunel Kobilja glava.

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
26