Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo” za 2021. godinu;