Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2019. godinu sa Odlukom o izvršavanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapo

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2019. godinu sa Odlukom o izvršavanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2019. godinu

Rezultat: 
Usvojen
Za: 
22
Suzdržan: 
7