Upravljanje građevinskim otpadom

Sanela Klarić
Pitanje

Poštovani, na osnovu člana 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi Novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20,14/20, 16/22), Vladi KS, odnosno gore navedenom ministarstvu, zavodu i javnom preduzeću upućujem zastupnička pitanja nakon što sam dobila odgovore na moju inicijativu za trajnoriješiti upravljanje građevinskim otpadom jer sam dobila nepotpune odgovore:
1. Inicijativa 1: Izrada Studije zbrinjavanja građevinskog otpada kojom bi se ažurirale lokacije za odlaganje građevinskog otpada te otpada iz iskopavanja, kao i analizirali kapaciteti na deponiji Smiljevići i potencijali reciklaže ovog otpada kako se ne bi sav otpad odlagao
Pitanje: Nije dat odgovor da li su lokacije predložene, koje suto lokacije i koje količine otpada su dozvoljene za odlaganje. nije jasno da li se odobrava inicijativa ili ne?
2. Inicijativa 2: Planiranje i izgradnju reciklažnih dvorišta i odlagališta za građevinski otpad u okviru javnog preduzeća koje se bavi prikupljanjem i odlaganjem otpada, Pitanje: Nije dat odgovor da li su planirana reciklažna dvorišta

Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Mart, 2023
Pošalji mail: 
Da