Zastupnici usvojili Nacrt zakona o Registru finansijskih obaveza u Kantonu Sarajevo: Uspostavljanje finansijske discipline

Zastupnici su u drugom dijelu sjednice Skupštine Kantona Sarajevo usvojili Nacrt zakona o Registru finansijskih obaveza u KS. Uspostavom ovog registra, Ministarstvo finansija želi da na jednom mjestu ima objedinjene sve finansijske obaveze, ne samo ministarstava, nego svih budžetskih korisnika i vanbudžetskih fondova, javnih preduzeća, jedinica lokalne samouprave, te preduzeća u kojim je Kanton Sarajevo većinski vlasnik.
Na ovaj način uspostavit će se finansijska disciplinu u Kantonu Sarajevo i obuzdati nekontrolisani rast zaduživanja.
Podaci iz Registra, koji će se kvartalno unositi i pratiti, poslužit će kao analitičko sredstvo za donošenje budućih odluka vezano za održavanje pozitivnog finansijskog stanja i ubrzanog razvoja Kantona Sarajevo.
Registar je razvijen uz podršku Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo korištenjem vlastitih resursa i bez ulaganja finansijskih sredstava.
Također, usvojena je i odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD-a) za projekt „Javni prevoz Sarajevo - dio 2”. Ovim je, Ministarstvo saobraćaja KS utvrdilo da je prioritetni dio tog projekta na dijelu od „S“ krivine kod hotela Holiday Inn do Ilidže, s konekcijom prema Željezničkoj stanici, okretnicom na Željezničkoj stanici, prugom kroz ulicu Hamze Hume i odvojkom pruge za remizu tramvaja. Od Baščaršije do Ilidže tramvajska pruga je u vidu kružnog toka, s odvajanjem kraka prema Željezničkoj stanici i kraka kroz ulicu Hamze Hume.
Izglasana je i odluka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo sa Odlukom o izvršavanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana ove ustanove za 2019. godinu.
Zastupnici su usvojili Odluku kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode i to za: ugovore o kupoprodaji nekretnine koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva, između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“, kao prodavca i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao kupca, kojim se kupuje 1 stan u stambenom objektu B1-A u Vogošći, naselje Rosulje, u vlasništvo Kantona Sarajevo za dodjelu na korištenje pripadnicima boračke populacije, sa obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 87.891,05 KM, o udruživanju sredstava za dodjelu stana u vlasništvo koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“ kao investitora i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za kupovinu 34 stana u stambenom objektu B1-A u Vogošći, naselje Rosulje, za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračke populacije, ukupne vrijednosti od 2.767.648,65 KM, sa očekivanom obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 2.666.508,30 KM i očekivanom obavezom krajnjih korisnika od 101.140,35 KM, kojim Ministarstvo za boračka pitanja kupuje stanove za dodjelu u vlasništvo ili na korištenje licima iz čl. 40. i 41. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 45/12-Prečišćeni tekst, 26/14, 46/17 i 18/19), na osnovu utvrđenih lista lica kojima se stan dodjeljuje i u okviru sredstava predviđenih Budžetom Kantona Sarajevo za ovu namjenu.
Usvojene su i odluke: o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji zemljišta putem neposredne pogodbe između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Elvira Imamovića u svrhu oblikovanja građevinske parcele,
o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina neposrednom pogodbom u skladu članom 363. Stav 3. Zakona o stvarnim pravima FBiH u svrhu oblikovanja građevinske parcele A3, na lokalitetu Marijin Dvor,
o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o zakupu zemljišta u krugu gradske deponije Smiljevići, zaključen između KJKP ”RAD” d.o.o. Sarajevo kao zakupodavca i Regulatorne agencije za komunikacije BiH kao zakupca na nekretnini označenoj kao k.č. broj: 6525 KO Donji Butmir, s.p., k.č. 2120/14 pod oznakom “oranica” ukupne površine 8150 m2 (što po novom premjeru odgovara parceli k.č. 395 KO Novo Sarajevo IV, koja je upisana u katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo u PL/KKU br.2000),
o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamele B-1, B-2 i B-3, izgrađenog u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koje će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnina,
o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-91, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine, kako slijedi: Nacrt ugovora o kupoprodaji-stan broj 14, na mansardi, površine 42,75 m2, kao poseban etažni dio stambenog objekta K-91, upisan u zk.ul.broj: 11522, K.O. Koševo, s.p., na par.br. 591/97EZ1U1J21, koji će se zaključiti sa kupcem Elmirom Začinovićem (obrađen kod izabrane i ovlaštene notarke Zdravke Bago iz Sarajeva),
o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-36, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar, Sarajevo, koje će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine: Nacrt ugovora o kupoprodaji-stan broj 18, na 3. spratu, površine 72,38m2, kao poseban etažni dio stambenog objekta K-36, upisan u zk.ul.broj: 12180, K.O. Koševo, s.p., na parceli broj 537/E18, koji će se zaključiti sa kupcem Admirom Mušinovićem iz Sarajeva (obrađen kod izabrane i ovlaštene notarke Jasmine Selimović iz Sarajeva),
o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-36, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar, Sarajevo, koje će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodiva šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine: Nacrt ugovora o kupoprodaji-stan broj 3, u prizemlju, površine 71,65m2, kao poseban etažni dio stambenog objekta K-36, upisan u zk.ul.broj: 12165, K.O. Koševo, s.p., na parceli broj 537/E3, koji će se zaključiti sa kupcem Amarom Memićem iz Sarajeva (obrađen kod izabrane i ovlaštene notarke Jasmine Selimović iz Sarajeva),
o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-37, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine, kako slijedi: Nacrt Ugovora o kupoprodaji – stan broj 5, u prizemlju, površine 72,99m2, kao poseban etažni dio stambenog objekta K-37, upisan u zk.ul.broj: 12228, K.O. Koševo, s.p., na par.br. 540/EZ1U1J22, koji će se zaključiti sa kupcem Edhemom Bajrićem (obrađen kod izabrane i ovlaštene notarke Jasmine Selimović iz Sarajeva).