Tačke dnevnog reda po sjednicama

13. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

10. Prijedlog odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju


11. PRIJEDLOZI RJEŠENJA : a) o razrješenju privremenog Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo; b) o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju;


12. Prijedlog odluke o usvajanju "Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2012. godinu


13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2012. godinu


14. Prijedlog Odluke o prihvatanju Okvira za preseljenje i naknade za Projekt izgradnje gradskih saobraćajnica sa uputstvom za primjenu


15. Prijedlog odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo


16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida za 2012. godinu


17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Novi Grad Sarajevo - Općinskoj službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina i Općini Ilidža - Službi za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina da svaka na svome području obavi parcelaciju zemljišta i utvrdi zemljište za redovnu upotrebu predmetnog objekta A- Studentskog doma Nedžarići


18. Prijedlog programa obilježevanja dana Kantona Sarajevo od 02. do 09.05.2012. godine


19. Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice na području Mjesne zajednice Širokaća - Općina Stari Grad Sarajevo


20. Prijedlog odluke o izmjeni naziva dijelova ulica sa područja Mjesne zajednice „Dolac“ - Općina Novi Grad Sarajevo


21. Prijedlog odluke o izmjeni naziva JU Srednjoškolski centar Ilijaš


22. Prijedlog odluke o davanju naziva novoformiranoj ulici na području Mjesne zajednice „Stup“ - Općina Ilidža


23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za dodjelu pištolja Predragu Kurtešu i Draganu Miokoviću, bivšim uposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo


24. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2011. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-nužnog smještaja i Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2012. godinu


Zapisnici sa 10. i 11. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo


12. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

4. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo (skraćeni postupak);


6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo (skraćeni postupak);


7. Nacrt zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo


8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravobranilaštvu (skraćeni postupak);


9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo;


11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Odsjeka za arhitekturu u sastavu organizacione jedinice Fakultet za inžinjering i informacijske studije, Internacionalnog Burch univerziteta (International Burch university);


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Odsjeka za elektrotehniku u sastavu organizacione jedinice Fakultet za inžinjering i informacijske studije, Internacionalnog Burch univerziteta (International Burch university)


13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Odsjeka za genetiku i bioinžinjering u sastavu organizacione jedinice Fakultet za inžinjering i informacijske studije, Internacionalnog Burch univerziteta (International Burch university);


14. Prijedlog odluke o obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo sa Programom obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo koji je sastavni dio odluke;


15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Novi Grad Sarajevo - Općinskoj službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina i Općini Ilidža - Službi za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnika da svaka na svom području obavi parcelaciju zemljišta i utvdi zemljište za redovnu upotrebu predmetnog objekta A- Studentskog doma u Nedžarićima.


17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Narodno pozorište” Sarajevo sa finansijskim planom za 2012. godinu;


18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Sarajevska filharmonija” sa finansijskim planom za 2012. godinu


19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Pozorište mladih Sarajevo” sa finansijskim planom za 2012. godinu