U nastavku Treće radne sjednice SKS: Usvojena tri izvještaja o radu i finansijskom poslovanju iz oblasti zdravstva

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo su na današnjoj sjednici usvojili izvještaje o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" i Zavoda za hitnu medicinsku pomoć za 2014. godinu.
Ministrica zdravstva KS Emira Tanović-Mikulec istakla je da se u izvještaju o finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu navodi da su ukupni prihodi u 2014. ostvareni u iznosu od 192.491.424, a rashodi 204.026. 038 KM. Naglasila je da je ostvareni gubitak u poslovanju 11.628.432 KM.
„Broj zaposlenih na kraju 2014. iznosio je 3.727 osoba, što znači da je povećan za 86 uposlenih u odnosu na godinu prije. Bruto plaće i naknade ostvarene su u iznosu 89.397541 KM“, objasnila je ministrica Tanović – Mikulec.
Također je istakla da ukupni prihodi za 2014.godinu Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" iznose 24.555.716, a rashodi 25.259.211 KM, a razlika između prihoda i rashoda je 703.575 KM.
 „U ovoj bolnici u 2014. došlo je do smanjenja broja nezaposlenih osoba u odnosu na 2013., kada je broj zaposlenih iznosio 604 uposlenika. U 2014. zaposlena je 581 osoba, od čega je 426 zdravstvenih i 155 administrativnih i ostalih radnika“, navela je ministrica Tanović – Mikulec.
Nije usvojeno devet izvještaja javnih ustanova Kantona Sarajevo iz oblasti zdravstva i to Doma zdravlja, Zavoda za alkoholizam i druge toksikomanije, Zavoda za javno zdravstvo, Zavoda za medicinu rada, Psihijatrijske bolnice, Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a KS, Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva i Zavoda za sportsku medicinu.
Na istoj sjednici su usvojeni i izvještaji o poslovanju za 2014. godinu kantonalnih javnih ustanova “Porodično savjetovalište”, “Doma za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“, i „Disciplinskog centra za maloljetnike“, dok je Izvještaj „Doma za djecu bez roditeljskog staranja“ povučen.
Zastupnici nisu usvojili Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2014.godini, kao ni Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku, dok su dali saglasnost na Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko – sanitetskih sprava i materija za RVI sa područja Kantona Sarajevo.