Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo sa financijskim planom za 2013. godinu;

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo sa financijskim planom za 2013. godinu;

Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU JE PRISTUPILO 28 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE SA 23 GLASA “ZA”, 3 “UZDRŽANA” I 2 “PROTIV”  DALA SAGLASNOST NA PROGRAM RADA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU I U TEKUĆOJ 2013 GODINI.

 

U nastavku predsjedavajuća je pozvala poslanike da se izjasne o prijedlogu dopredsjedavajućeg Ivana Brigića da se obnove oni zaključci Skupštine Kantona Sarajevo iz 2009.godine sa malim izmjenama,obzirom da su neki bili vezani za rok koji je davno prošao.

GLASANJU JE PRISTUPILO 25 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE VEĆINOM GLASOVA (24 “ZA” ,1 “SUZDRŽAN”)  OBNOVILA ZAKLJUČKE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO IZ 2009 GODINE:

  1. Obavezuje se Kantonalna agencija za privatizaciju, da odmah dostavi  Skupštini i Vladi Kantona Sarajevo, spisak imovine  preduzeća iz pasivnog podbilansa, koja se  nalazi na području bivše SFRJ, sa naznakom poduzetih pravnih  mjera  i sredstava  u cilju povrata  i zaštite  navedene imovine , a čija je zaštita  bila  u nadležnosti  Agencije za privatizaciju od 2004. godine Odlukom Vijeće Ministara BiH, a koja do danas nije stavljenja van snage.
  2. Obavezuje se Agencija za privatizaciju da hitno pribavi svu potrebnu  dokumentaciju  vezanu za nekretnine iz pasivnog podbilansa sa naznakom adrese nekretnine , pravnog osnova  sticanja , zemljišno knjižnog stanja, tačnog naziva korisnika nekretnine i dr., te da u saradnji sa Pravobranilaštvom Kantona Sarajevo ili pravnim korisnikom nekretnine, po ovlaštenju Agencije, pokrene postupak  utvrđivanja  vlasništva  na nekretninama  i predaju  u posjed Kantonu Sarajevo kao vlasniku .
  3. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo  da Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo  pruži  punu  financijsku podršku za obavljanje poslova na zaštiti imovine iz pasivnog podbilansa.

Vertical Tabs