Nacrt izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period 1986. do 2015. godine;

Puni naziv tačke: 

Nacrt izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period 1986. do 2015. godine;

Rezultat: 
Usvojen

NAKON ŠTO JE KONSTATOVANO DA NEMA VIŠE PRIJAVLJENIH ZA DISKUSIJU, PREDSJEDAVAJUĆA JE PREDLOŽILA, A SKUPŠTINA JE VEĆINOM GLASOVA (29 "ZA" I 1 "SUZDRŽAN") PO NACRTU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA GRADA SARAJEVA ZA URBANO PODRUČJE SARAJEVO (STARI GRAD, CENTAR, NOVO SARAJEVO, NOVI GRAD, ILIDŽA I VOGOŠĆA) ZA PERIOD 1986. DO 2015. GODINE DONIJELA SLJEDEĆE ZAKLJUČKE:

 

  1. Utvrđuje se Nacrt izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period 1986. do 2015. godine, sa Nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 1986. do 2015. godine
  2. Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanova i trajaće po prijedlogu Ministarstva  30 dana
  3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu.
  4. Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni u pripremi Prijedloga izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period 1986. do 2015. godine

Vertical Tabs