Izvještaj o poslovanju KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2012. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2012. godinu) sa prilozima;