Program rada sa Finansijskim planom JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ za 2013.godinu;