Izvještaj o poslovanju JU „Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo“ za 2012. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2012. godinu) sa prilozima;