Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU JE PRISTUPILO 20 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE VEĆINOM GLASOVA (19 “ZA” I 1 “UZDRŽAN”) USVOJILA IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZAVODA ZA MEDICINU RADA.

Vertical Tabs