Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sar

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU JE PRISTUPILO 20 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE VEĆINOM GLASOVA (19 “ZA” I 1 “UZDRŽAN”) USVOJILA IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA SA KLINIKAMA U SARAJEVU.