Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kan

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

NAKON POJEDINAČNOG IZJAŠNJAVANJA SKUPŠTINA JE VEĆINOM GLASOVA (19 “ZA” I 1 “UZDRŽAN”) USVOJILA IZVJEŠTAJ O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ.