Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Mi

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Mi

Rezultat: 
Usvojen

Skupština je većinom glasova (27 za, 2 suzdržana) usvojila IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA ALKOHOLIZAM I DRUGE TOKSIKOMANIJE KANTONA SARAJEVO ZA 2010. GODINU SA ODLUKAMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA, NEOVISNIM REVIZORSKIM MIŠLJENJEM, KAO I MIŠLJENJEM MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO, MIŠLJENJEM MINISTARSTVA FINANSIJA KANTONA SARAJEVO I MIŠLJENJEM ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO;

Vertical Tabs