Program rada Sarajevske filharmonije, sa planom finansijskog poslovanja za 2011. godinu

Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST KULTURE I SPORTA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
05.2011
Nosilac posla: 
Ministarstvo kulture i sporta
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Godina: 
2011