Pripremljene izmjene i dopune Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u KS: Donijeti najbolja rješenja s ciljem prevencije i zaštite zraka

Na inicijativu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite i okoliša Kantona Sarajevo, danas je održana stručna rasprava koja ima za cilj analizu rješenja i prijedloga koji bi omogućili što efikasniju provedbu izmjene i dopune Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u KS.
“Ovo je jedno od vrlo važnih pitanja o kojima je potrebno da diskutujemo. Nastojali smo da u izmjene i dopune Odluke ugradimo sve rezultate studija i da pokušamo na neki način zaustaviti dalju devastaciju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, uz određenu vrstu kontrole koju je potrebno uvesti u individualne i kolektivne objekte stanovanja”, istakao je resorni ministar Damir Filipović.
Kako je navela pomoćnica Zijada Krvavac, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS je već pripremilo izmjene i dopune pomenute Odluke u skladu sa programima rada Vlade i Skupštine za 2019.godinu.
"Malo kasnimo, jer smo očekivali da budu završene studije koje su definisane Kantonalnim planom zaštite okoliša, a koji je vrlo bitan stručni materijal i treba da daje preporuke u kom smjeru će se odvijajati izmjene i dopune ove odluke. Intencija nam je da do kraja ove godine materijal bude na sjednici Skupštine", naglasila je pomoćnica Krvavac.
Poručila je kako su sačinili prijedlog najvažnijih izmjena i dopuna Odluke, što je uslijedio kao rezultat, u međuvremenu urađenih studija o jačanju i širenju daljinskog grijanja i visoke gradnje na kvalitet zraka u KS, kao i Metodologije za ocjenu uticaja novih izvora emisija na kvalitet zraka.
Na raspravi je rečeno kako je sačinjen novi federalni zakon o zaštiti zraka. Nacrt je usvojen na Predstavničkom domu, a prije nego bude upućen u Javnu raspravu resorno ministarstvo i stručni konslutanti učestovali su u davanju mišljenja, primjedbi i sugestija na sami tekst.
"Prihvaćen je prijedlog Ministarstva da kantoni donose zakone iz ovih oblasti, zato što pojedini zakoni imaju svoje specifičnosti koji se trebaju izraziti kroz donošenje posebnog propisa. Zakonski akti u odnosu na Odluku koju mi trenutno imamo i koja je važeća daje nam puno više mogućnosti da integralnije postavimo određena pitanja i riješavamo ovu problematiku u KS", potcrtala je pomoćnica Krvavac.
Po njenim riječima, opredjeljenje Ministarstva je da već u idućoj godini nakon usvajanja federalnog zakona, krene u pripremu cjelovitog zakona zaštite zraka za područje KS.
"Iz tog razloga ove izmjene i dopune Odluke jesu one najbitnije, od kojih očekujemo da mogu polučiti najbolji rezultat u smislu prevencije i očuvanja kvaliteta zraka. Prijedlozi rješenja, ukoliko budu implementirani, mogli bi doprinijeti radikalnijoj promjeni kada je riječ o pojedinačnim sektorima iz kojih se vrši emisija štetnih materija u zrak i načinima kojima se vrši nadzor i kontrola, kao i za sprečavanje tih emisija. Naš ključni zadatak i jeste smanjenje emisije i uticaja određenih faktora koji doprinose koncentraciji i akumuliranju materija. Sa ovim praktično se djeluje na sektor individualnih ložišta i kolektivnog zagrijavanja", naglasila je pomoćnica Krvavac.
Dodala je kako se na privredni i industrijski sektor ne može uticati ovim propisom. Specijalno na saobraćaj, koji se reguliše posebnim propisima, iako se ni u kom slučaju, ne može zanemariti činjenica koliko motorna vozila doprinose zagađenju zraka tokom čitave godine, a ne samo zimi kada se Kanton susreće s ovim problemom.