Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji bespravno izgrađenog objekta radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Dire

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji bespravno izgrađenog objekta radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Lošić Harisa sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ulici Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo, broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21);

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
27