Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o poklonu između HOPE AND HOMES FOR CHILDREN Engleska, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Himze Polovine br. 13 i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o poklonu između HOPE AND HOMES FOR CHILDREN Engleska, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Himze Polovine br. 13 i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, kojim HOPE AND HOMES FOR CHILDREN Engleska poklanja nekretninu upisanu u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu u ZK izvadku broj: 2994 K.O. SP_HRASNICA, k.č. 2876/98 u naravi stambena zgrada površine 95 m2 i dvorište 215 m2 ukupne površine 310 m2 , što odgovara upisu u katastarski operat PL broj: 1274 parcela broj 1942 K.O. Ilidža;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
29