Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2018. godinu