Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR sa finansijskim planom za 2022. godinu;