Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Kamerni teatar ‘55, Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu;